תקנון תחרות “חוזרים ללימודים עם ריפורטי”

ריפורטי ביטחון לאומי בע”מ

 • 1.1 חברת ריפורטי בטחון לאומי בע”מ (להלן “החברה”) מקיימת תחרות “חוזרים ללימודים עם ריפורטי” נושאת פרסים (להלן “התחרות“) לגולשים בעמוד של החברה “ReportyIL” (להלן “עמוד החברה“), המתנהל באתר הרשת החברתית “Facebook” (להלן: “אתר פייסבוק“).
 • 1.2 תקנון זה (להלן “התקנון“) נועד להסדיר את הכללים שעל פיהם תתנהל התחרות. עצם ההשתתפות בתחרות כמוה כהסכמה מלאה של המשתתפים להוראות התקנון.
 • 1.3 ההוראות בתקנון זה נכתבו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והן חלות על נשים וגברים כאחד.
 • 1.4 מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.
 1. תקופת התחרות
 • 2.1 התחרות תערך בין 22 באוגוסט, 2017 לבין 29 באוגוסט, 2017 (כולל) (להלן “תקופת התחרות“).
 • 2.2 החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות ו/או לבטל אותה, מכל סיבה שהחברה תמצא לנכון, ולא תישמע או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.
 1. כללי התחרות ואופן ההשתתפות בה
 • 3.1 במהלך תקופת התחרות, החברה תערוך תחרות העלאת תמונות ו/או תגובות מילוליות (להלן: תגובות) נושאת פרסים בין המשתתפים בעמוד הפייסבוק של החברה, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • 3.2 לצורך התחרות, ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עומד בכל התנאים הבאים במצטבר (להלן “משתתף“): (1) אזרח ישראל ו/או תושב ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהיה תקף עפ”י כל דין (2) בעל חשבון פייסבוק תקף ופעיל באתר פייסבוק (להלן “חשבון פייסבוק“); (3) “אוהד” (fan) של עמוד החברה בפייסבוק, קרי ללחוץ על לחצן “אהבתי” (Like) המשויך לעמוד החברה, ו-(4) מי שהעלה לעמוד החברה, כתגובה לפוסט שיפרסם את התחרות, תמונה (לרבות קובץ GIF) או תגובה מילולית המתארת את הדבר שבלעדיו הוא לא מתחיל את השנה.
 • 3.3 יובהר, כי ההשתתפות בתחרות כרוכה בהמשך קיומו התקף של חשבון פייסבוק ובהיותו “אוהד” (fan) של עמוד החברה לאורך כל תקופת התחרות ולתקופה של 6 חודשים לאחר מכן (לכל הפחות). פתיחת חשבון פייסבוק והשימוש בעמוד החברה כפופים לתנאי השימוש והמגבלות של אתר פייסבוק, המפורטים באתר פייסבוק עצמו. רישום לצורך פתיחת חשבון פייסבוק ושימוש בחשבון זה הם באחריותו הבלעדית של המשתתף, ועל החברה לא חלה כל אחריות לנזקים כלשהם, אשר עלולים להיגרם למשתתפים בקשר לפתיחה ושימוש בחשבון פייסבוק. המשתתף מסכים ומאשר כי: (א) התחרות אינה קשורה ל- Facebook Inc. ואינה נערכת או נתמכת על ידה, ו-(ב) המידע שסיפק או יספק המשתתף במסגרת הפעילות באמצעות חשבון הפייסבוק שלו ניתן לחברה ולא לפייסבוק. בנוסף, כל משתתף מוותר באופן מלא על כל טענה כלפי Facebook Inc. ו/או החברות הקשורות ל- Facebook Inc. בכל הנוגע לתחרות.
 • 3.4 אין כל מגבלה על כמות התמונות/תגובות שכל משתתף יהיה רשאי ולהעלות במשך תקופת התחרות.
 • 3.5 המשתתפים מאשרים בזאת כי ידוע להם שהחברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לא לאשר העלאה של תמונה/תגובה ו/או להסיר מעמוד החברה תמונה/תגובה שהועלתה, בהתאם לשיקול דעתה של החברה, לרבות במקרה בו התמונה/תגובה כוללת תכנים המפורטים בסעיף ‏7.3 להלן.
 • 3.6 השתתפות קטין (מתחת לגיל 18) בתחרות מותנית בהסכמה של הוריו או האפוטרופוס החוקי של הקטין. המשתתף מצהיר בזאת, והיה והמשתתף הינו קטין אזי הוריו/האפוטרופוס החוקי של המשתתף מצהירים בזאת בשם הקטין, כי ההשתתפות בתחרות ו/או יצירת התמונה והעלאתה ו/או כתיבת התגובה לעמוד החברה נעשות מרצונו החופשי ולטובתו האישית של המשתתף. המשתתף מתחייב כי אם וככל שמופיע בתוכן אדם כלשהו, אותו אדם נתן הסכמתו כמפורש וכדין להופיע בתמונה/תגובה, כי לא נעשתה פגיעה בפרטיותו ובזכותו שלא להיחשף בציבור ובפומבי בניגוד לרצונו וככל שמופיע בתוכן זה קטין – הרי שהאפוטרופוס החוקי של הקטין הביע הסכמתו להופעת הקטין בתוכן ובתמונה ולהשתתפותו בתחרות. עצם משלוח התוכן והתמונות/תגובות מהווה אישור כי בידי המשתתף ובאחריותו מצויים כל האישורים וכי האנשים המצולמים/מצויינים בתמונה/תגובה לא יוכלו לבוא בכל טענה, דרישה או תביעה לחברה ו/או מי מטעמה על כן, המשתתף מאשר בזאת – ואם המשתתף הינו קטין אזי הוריו/האפוטרופוס החוקי של המשתתף מאשרים בזאת בשם הקטין – שהוא לא יהיה זכאי לתשלומים ו/או תמלוגים בקשר עם השתתפותו בתחרות ו/או פרסום התמונה/תגובה בעמוד החברה ו/או בכל מדיה אחרת.
 1. הפרסים והכללים לזכייה בהם
 • 4.1 התמונה/תגובה מילולית שעד ליום ה-29 בבאוגוסט, 2017 בחצות תקבל את מרב הלייקים, תזכה את המשתתף שהעלה אותה בכרטיס מתנה בשווי 300 ש”ח לקנייה במגוון חנויות בקניוני עזריאלי (להלן “הפרס“).
 • 4.2 במהלך יום ה-30 באוגוסט, 2017 החברה ו/או מי הפועל מטעמה ייצרו קשר עם הזוכה באמצעות חשבון הפייסבוק שלו/ה ותודיע על זכייתו/ה בתחרות (להלן “ההודעה“). הודעה כאמור תיחשב לראיה היחידה בדבר הזכייה בתחרות.
 • 4.3 במקרה שהזוכה לא ייצור קשר עם החברה בתוך 24 שעות ממתן ההודעה, אזי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל את זכייתו של הזוכה ולהעביר את הפרס לזוכה חדש בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, במקרה כזה זכייתו של הזוכה המקורי תיחשב בטלה ומבוטלת ולא תשמע או תתקבל כל טענה מצד הזוכה המקורי או כל משתתף אחר בקשר לכך.
 • 4.4 החברה רשאית לפרסם את פרטי הזיהוי של הזוכה, לרבות תמונתו האישית. קבלת הפרס מותנית בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה בתחרות. במידה שהזוכה בתחרות הינו קטין קבלת הפרס טעונה אישור בכתב של הוריו/האפוטרופוס החוקי של המשתתף.
 • 4.5 הפרס יהיה ניתן למימוש בכפוף לתקנון קבוצת עזריאלי. הפרס אינו ניתן למכירה ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה כסף ו/או בפרס אחר על ידי הזוכים. הוראות תקנון זה יחולו על כל נעבר של פרס, בשינויים המחויבים.
 • 4.6 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או הדין החל, החברה או מי מטעמה מוסמכת לפסול משתתף ו/או לא להעניק את הפרס למי שזכה בפרס, בדרך של עבירה או מעשה שאינו תואם לדין החל ו/או לתקנון זה ו/או בדרך שאינה הוגנת ואינה עולה בקנה אחד עם ערכי התחרות, מכל היבט שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • 4.7 מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה ו/או מי מטעמה, יהיו רשאים לבדוק ולנטר מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, את אופן השתתפותם של משתתפים בתחרות (לרבות מצביעים), לפסול משתתף ו/או לא לאשר הצבעות ו/או לא להעניק פרס למשתתף אשר השתתף ו/או הצביע בדרך של תרמית או בהתערבות פסולה בעמוד התחרות, לרבות על דרך של רכישת הצבעות, יצירת פרופיל פייסבוק מזויף, שימוש ב”רובוטים”, “סוכנים חכמים” או כל תוכנה חיצונית אחרת ו/או קוד תכנות, אשר מאפשר תגובות אוטומטיות (ולא על ידי אדם באמצעות אינטראקציה אנושית) או בכל דרך שאינה חוקית או שאינה הוגנת כלפי משתתפים אחרים בתחרות.
 • 4.8 מובהר בזאת כי הפרס נרכש והינו באדיבות ספקים צדדים שלישיים (להלן “הספקים“) והחברה ו/או מי מטעמה אינם אחרים לאופי ו/או תכולת ו/או טיב הפרסים או כל חלק מהם והחברה איננה אחראית לכל שיהוי, נזק, אבדן, הוצאות, סבל וכאב שעשויים להיגרם לזוכה בקשר עם הפרס. כל תלונה או טענה כלפי הספקים תופנה בכל מקרה אל אותו ספק ספציפי הנוגע בדבר.
 • 5.1 בעצם מסירת פרטים או מתן גישה למידע או כל תוכן אחר לחברה (להלן ה”מידע“), כל משתתף (בעצמו/ה או באמצעות ההורה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה) וההורה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה, על פי העניין, מסכימים ומאשרים בזאת כי ייעשה שימוש במידע אך ורק לצורך ניהול התחרות לרבות לצורך יצירת קשר עם הזוכה ו/או לצורך חלוקת הפרס (לפי העניין). שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והחברה ו/או כל מי שפועל מטעמה, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו.
 • 5.2 כל משתתף וההורה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה, לפי העניין, מסכים ומאשר כי הוא מודע לכך כי לא חלה עליו שום חובה חוקית למסור את המידע לחברה (אך גם לכך שאם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה – אותו משתתף לא יוכל להשתתף בתחרות), וכי מסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו, וככל שמדובר בהסכמת ההורה – בהרשאה של ההורה או האפוטרופוס החוקי הנוגע לעניין.
 1. קניין רוחני
 • 6.1 כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לתחרות ו/או עמוד החברה ו/או כל חלק שלו, לרבות בין השאר: התכנים של עמוד החברה, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.
 • 6.2 כל משתתף מסכים ומאשר כי הוא לא ימכור, ישנה, יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות של הנדסה הפוכה, או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, מכל מידע או תוכן אשר נכללים בעמוד החברה ללא אישור מוקדם בכתב של החברה ו/או של הצדדים שלישיים הרלוונטיים (על פי העניין) וכי הוא יימנע מלהשתמש בעמוד החברה בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של הצדדים השלישיים האמורים, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של גורמים אלה.
 • 6.3 המשתתפים מעניקים לחברה רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, בלתי מוגבל, ניתן להעברה, עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה, למשך עשר (10) שנים ממועד סיום תקופת התחרות, לעשות שימוש בתמונה/תגובה או לפרסמה בעמוד החברה ו/או בכל פלטפורמה או מדיה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת. המשתתפים מוותרים בזאת לטובת החברה ו/או מי מטעמה, על כל הזכויות המוסריות שלהם בתמונות/תגובות וכן מתחייבים לא לאכוף את זכויותיהם כאמור כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
 • 6.4 במקרה בו המשתתף הינו קטין, הוריו/האפוטרופוס החוקי של המשתתף מתחייבים (לרבות בשם הקטין) לקיים ולציית אחר הוראות תקנון זה.
 1. שונות
 • 7.1 המשתתפים מאשרים את העובדה כי התמונות/תגובות יועלו לעמוד החברה, שהוא אתר אינטרנט פתוח לציבור. החברה ו/או מי שפועל מטעמה אינם יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים לא ישתמשו בתמונות שיועלו לעמוד, והחברה ו/או מי שפועל מטעמה אינם נושאים בכל אחריות ואין להם כל חבות בגין כל נזק, אובדן, הוצאה וכדומה אשר ייגרמו למאן דהו ו/או אשר עלולים להיגרם למאן דהוא כתוצאה מן ההעלאה של התמונות/תגובות ו/או בשל השימוש בתמונות/תגובות על ידי צדדים שלישיים, לרבות בכל מקרה של הפרה כלשהי של זכויות קניין רוחני.
 •  7.2 המשתתפים מאשרים את העובדה כי התמונות/תגובות יפורסמו באתר פייסבוק ומאחר שהאינטרנט הוא פורום ציבורי, והציבור יכול להעתיק או להוריד כל תוכן – גם באתרים אחרים באינטרנט או בכל מקום אחר. המשתתפים מאשרים כי לחברה אין כל שליטה על אתרי אינטרנט או על כל שימוש בתמונות/תגובות על ידי הציבור, והחברה ו/או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי ולא יחובו בגין כל חבות לכל נזק, אובדן, הוצאה וכיוצא בזה אשר ייגרמו למשתתפים ו/או עלולים להיגרם למשתתפים בשל כך.
 • 7.3 כל משתתף וכל משתמש בעמוד החברה מתחייב בזאת כי הוא/היא לא יכלול בתמונות/תגובות או בעמוד החברה כל תוכן לא חוקי או לא מוסרי, או תכנים אשר סותרים את תקנת הציבור או את התקנון, לרבות, בין השאר, תכנים שהם בגדר לשון הרע, תכנים פוגעניים או תכנים שהם בגדר חומר שנאה, תכנים אשר מפירים זכויות קניין רוחני (לרבות זכויות יוצרים) או כל זכויות של צדדים שלישיים, כל תכנים אשר מפירים את פרטיותו של אדם אחר, תכנים פורנוגרפיים או תכנים למבוגרים, פגיעה בבעלי חיים, תכנים אשר תוקפים או מבזים קבוצה על בסיס דת, מוצא אתני, לקות, מגדר, גיל או נטייה מינית, תכנים שהם בגדר הטעייה, תרמית, תועבה, תכנים שהם בגדר טעם רע, או כל תוכן אשר פוגע במוניטין או בשם הטוב של החברה ו/או תכנים הכוללים פרסומות סמויות או מסרים סמויים. החברה ו/או כל מי שפועל מטעמה יהיו זכאים, על פי שיקול הדעת המוחלט והבלבדי של החברה, למנוע מכל משתתף אשר כלל תוכן אסור כמפורט לעיל בתמונה שהעלה או בעמוד החברה מלהשתתף בתחרות (לרבות בדרך של הצבעה) ו/או להסיר תמונה/תגובה (ו/או כל תמונה אחרת של אותו משתתף) מעמוד החברה ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה לעניין זה.
 • 7.4 תלונות או דיווחים על כל תמונה/תגובה אשר סותרת את האמור לעיל אפשר לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: contact@carbyne911.com והחברה תעשה את מיטב המאמצים על מנת לטפל בתמונות/תגובות או בתוכן אחר כאמור לעיל בהקדם האפשרי.
 • 7.5 כל משתתף מתחייב – ואם המשתתף הינו קטין אזי הוריו/האפוטרופוס החוקי של המשתתף מתחייבים בשם הקטין – לשפות את החברה ו/או את הדירקטורים שלה, נושאי המשרה בה, עובדיה ושלוחיה בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים, חבויות, עלויות או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים ושכר טרחת עורכי דין סבירים) בהן תישא החברה, ללא הגבלת זמן, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מתמונה או תוכן שהועלה על ידי משתתף לעמוד החברה, לרבות בקשר עם הפרה של זכויות קניין רוחני ו/או בקשר עם דרישה ו/או תביעה שהוגשה על ידי ניצב.
 • 7.6 המשתתף מאשר ומסכים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בתחרות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או שיבושים בעמוד החברה ו/או שיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד.
 • 7.7 בעצם השתתפותו בתחרות, המשתתף מאשר ומצהיר כי הוא קרא את הוראות התקנון וכי הוא מסכים להן. החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הסביר של החברה והוראות התקנון המעודכן תחייבנה את המשתתפים בתחרות החל ממועד פרסום התקנון או קישור לתקנון בעמוד החברה.
 • 7.8 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת (לרבות בעמוד החברה), יגברו הוראות תקנון זה.
 • 7.9 החברה מורשית, מכל סיבה שתראה לה סבירה בנסיבות העניין, להביא את התחרות לידי סיום ו/או להכניס בו שינויים, לרבות על ידי שינוי הפרסים (או כל רכיב בהם), בכל שלב וזאת על ידי פרסום הודעה באמצעי תקשורת כלשהו (לרבות בעמוד החברה), על פי שיקול הדעת הסביר של החברה בנסיבות העניין הפרטניות. למשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לסיום התחרות ו/או בקשר לשינוי בתחרות כאמור לעיל.
 • 7.10 ההשתתפות בכל שלב של התחרות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה ו/או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או שייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של התחרות ו/או בקשר לפרסים.
 • 7.11 עובדי החברה, לרבות מי שעבדו בחברה ב-12 חודשים שקדמו לתקופת התחרות, וכן בני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בתחרות. “בני משפחה” לעניין סעיף זה כוללים בן או בת זוג, הורים, אחים, אחיות וילדים.
 • 7.12 לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב – יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן התחרות. על הוראות תקנון זה ועל התחרות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.

ריפורטי מאחלת הצלחה לכל המשתתפים.

Request a Demo