מסביב לעולם עם ריפורטי

תקנון תחרות “מסביב לעולם עם ריפורטי”

ריפורטי ביטחון לאומי בע”מ

ברוכים הבאים למבצע “מסביב לעולם עם ריפורטי” (“המבצע”) אשר מנוהל על ידי ריפורטי ביטחון לאומי בע”מ (“החברה“).

  1. כללי

1.1 ההוראות בתקנון זה נכתבו בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, והן חלות על נשים וגברים כאחת.

1.2 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל המבצע ואת התנאים וההוראות אשר יחולו על ההשתתפות במבצע.

1.3 במקרה בו המשתתף הינו קטין (מתחת לגיל 18), ההורים/אפוטרופוס החוקי שלו מתחייבים (לרבות בשם הקטין) לקיים ולציית אחר הוראות תקנון זה.

  1. תקופת המבצע

2.1 המבצע ייערך בין יום שני ה-2 באוקטובר לבין יום שלישי ה-10 באוקטובר (כולל) (“תקופת המבצע”).

2.2 החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטל אותו, מכל סיבה סבירה שהחברה תמצא לנכון, ולא תישמע או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

  1. כללי המבצע ואופן ההשתתפות בו

3.1 במהלך תקופת המבצע, החברה תקיים תחרות נושאת פרסים בין הגולשים. כל אדם המעוניין להשתתף במבצע (“המשתתף“), יהיה רשאי להעלות תמונה שלו עם אפליקציית ריפורטי מכל מקום בעולם (“התמונה“), לדף החברה בפייסבוק בכתובת: [https://www.facebook.com/ReportyIL/] (“אתר המבצע“), בהתאם להוראות ולהנחיות שיופיעו באתר המבצע. לצורך התחרות, על המשתתף לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר: (1) אזרח ישראל ו/או תושב ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהיה תקף עפ”י כל דין (2) בעל חשבון פייסבוק תקף ופעיל באתר פייסבוק (להלן “חשבון פייסבוק“); (3) “אוהד” (fan) של עמוד החברה בפייסבוק, קרי ללחוץ על לחצן “אהבתי” (Like) המשויך לעמוד החברה.

3.2 יובהר, כי ההשתתפות בתחרות כרוכה בהמשך קיומו התקף של חשבון פייסבוק ובהיותו “אוהד” (fan) של עמוד החברה לאורך כל תקופת התחרות ולתקופה של 6 חודשים לאחר מכן (לכל הפחות). פתיחת חשבון פייסבוק והשימוש בעמוד החברה כפופים לתנאי השימוש והמגבלות של אתר פייסבוק, המפורטים באתר פייסבוק עצמו. רישום לצורך פתיחת חשבון פייסבוק ושימוש בחשבון זה הם באחריותו הבלעדית של המשתתף, ועל החברה לא חלה כל אחריות לנזקים כלשהם, אשר עלולים להיגרם למשתתפים בקשר לפתיחה ושימוש בחשבון פייסבוק. המשתתף מסכים ומאשר כי: (א) התחרות אינה קשורה ל- Facebook Inc. ואינה נערכת או נתמכת על ידה, ו-(ב) המידע שסיפק או יספק המשתתף במסגרת הפעילות באמצעות חשבון הפייסבוק שלו ניתן לחברה ולא לפייסבוק. בנוסף, כל משתתף מוותר באופן מלא על כל טענה כלפי Facebook Inc. ו/או החברות הקשורות ל- Facebook Inc. בכל הנוגע לתחרות.

3.3 מוסכם על המשתתף כי התמונה המשתתפת בתחרות מועלת על ידיו לאתר המבצע שהוא פלטפורמת מדיה חברתית אשר פתוחה לעיני כל ונגישה לציבור הרחב.

3.4 אין בהעלאת התמונה כדי להוות אישור או מצג מטעם החברה כי התמונה אכן עומדת בכל תנאי תקנון זה.

המשתתפים מסכימים כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לא לאשר העלאה של תמונה ו/או להסיר תמונה שהועלתה, אשר איננה עומדת בהוראות תקנון זה או בהוראות הדין, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

3.5 על התמונות להיות מקוריות ואין לכלול בהם אלמנטים שנלקחו מאתרי תוכן, בין אם חינמיים ובין אם בתשלום.

3.6 לאחר סיום תקופת המבצע, תבחר החברה תמונה אחת מכל התמונות שהועלו בהתאם לכללי תקנון זה והשולח שלה יהיה זכאי לפרס כמפורט בסעיף 4 להלן (“התמונות הזוכות“).

3.7 החלטת החברה לגבי התמונה הזוכה תתבצע בהתאם לקריטריונים מקצועיים, כגון יצירתיות, מקוריות, חדשנות, רמת השקעה, הומור, וכו’, והחלטה כאמור תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, והיא תהיה סופית ומוחלטת ולא תישמע או תתקבל כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר לכך.

3.8 מובהר בזאת שהחברה לא תהיה אחראית לכל כשל במערכות וברשתות התקשורת, בחומרה ובתוכנה.

3.9 לאחר סיום תקופת המבצע ובחירת התמונה הזוכה, החברה תהיה רשאית לפרסם את התמונות המשתתפות בתחרות באתר המבצע או בכל מדיה אחרת שתבחר החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובעצם השתתפותו של המשתתף – הוא נותן את הסכמתו לפרסום כאמור.

3.10 אין כל מגבלה על כמות התמונות שכל משתתף יהיה רשאי להעלות במשך תקופת המבצע, אולם אותו משתתף יהיה רשאי לזכות אך ורק בפרס אחד, כמפורט להלן.

  1. הפרסים והכללים לזכייה בהם

4.1 הפרס למשתתף שהעלה תמונה זוכה (“הזוכה“) הוא שובר Gift Card בשווי 300 שקלים למימוש במועדוני הזאפה בישראל (“הפרס“).

4.2 הזכאות של כל מועמד לזכות בפרס תיבחן בקפידה בהתאם להוראות הדין החל ובכפוף להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או הדין החל, החברה או מי מטעמה מוסמכת לפסול משתתף ו/או לא להעניק את הפרס למי שזכה בפרס, בדרך של עבירה או מעשה שאינו תואם לדין החל ו/או לתקנון זה ו/או בדרך שאינה הוגנת ואינה עולה בקנה אחד עם ערכי התחרות, מכל היבט שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.3 הפרסים אינם ניתנים למכירה ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה כסף ו/או בפרס אחר על ידי הזוכים, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. הוראות תקנון זה יחולו על כל נעבר של פרס כלשהו, בשינויים המחויבים.

4.4 כל משתתף יהיה רשאי לזכות בפרס אחד במהלך תקופת המבצע. היה ומשתתף זכה ביותר מפרס אחד, עליו להחזיר את הפרסים הנוספים, ואלו יחולקו למשתתפים האחרים אשר ייבחרו על ידי החברה, בהתאם להוראות תקנון זה.

  1. אופן קבלת הפרסים ותניות נוספות

5.1 בתוך זמן סביר לאחר בחירת הזוכים במבצע, החברה תיצור קשר עם הזוכים באמצעות חשבון הפייסבוק שלהם ותודיע להם על זכייתם במבצע (והודעה כאמור תיחשב לראיה היחידה בדבר הזכייה במבצע).

5.2 לאחר שהזוכה קיבל הודעה בדבר זכייתו, הוא יתבקש ליצור קשר עם החברה ו/או מי מטעמה על מנת לתאם את קבלת הפרס.  

5.3 במקרה שהזוכה לא יצר קשר עם החברה תוך 24 שעות מרגע ההודעה בדבר זכייתו בהודעה אישית לחשבון הפייסבוק, אזי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל את זכייתו של הזוכה ולנהוג בפרס בו זכה הזוכה המקורי לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא תשמע או תתקבל כל טענה מצד הזוכה המקורי או כל משתתף אחר בקשר לכך.

  1. פרטיות

6.1 בעצם מסירת פרטים או מתן גישה למידע או כל תוכן אחר (“המידע“), כל משתתף (בעצמו/ה או באמצעות ההורה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה) וההורה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה, על פי העניין, מסכים כי ייעשה שימוש במידע אך ורק לצורך ניהול המבצע לרבות לצורך יצירת קשר עם הזוכים במבצע ו/או לצורך חלוקת הפרסים (לפי העניין). שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והחברה ו/או כל מי שפועל מטעמה, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו.

6.2 לא חלה על המשתתף שום חובה חוקית למסור את המידע לחברה (אולם אם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה – הוא לא יוכל להשתתף במבצע), וכי מסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו.

  1. קניין רוחני

7.1 כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר למבצע ו/או אתר המבצע, לרבות בין השאר: התכנים של אתר המבצע, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.   

7.2 כל משתתף מסכים ומאשר כי הוא לא ימכור, ישנה, יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות של הנדסה הפוכה, או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, מכל מידע או תוכן אשר נכללים באתר המבצע ללא אישור מוקדם בכתב של החברה ו/או של הצדדים שלישיים הרלוונטיים (על פי העניין) וכי הוא יימנע מלהשתמש באתר המבצע בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של הצדדים השלישיים האמורים, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של גורמים אלה.

7.3 המשתתפים מעניקים לחברה רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, בלתי מוגבל, ניתן להעברה, עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה בזמן, לעשות שימוש בתמונות באתר המבצע או בכל מדיה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת. המשתתפים מוותרים בזאת לטובת החברה ו/או מי מטעמה, על כל הזכויות המוסריות שלהם בתמונות.

  1. שונות

8.1 החברה ו/או מי שפועל מטעמה אינם יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים לא ישתמשו בתמונות שיועלו לאתר המבצע, והחברה ו/או מי שפועל מטעמה אינם נושאים בכל אחריות ואין להם כל חבות בגין כל נזק, אובדן, הוצאה וכדומה אשר ייגרמו למאן דהו ו/או אשר עלולים להיגרם למאן דהו כתוצאה מן ההעלאה של התמונות ו/או בשל השימוש בתמונות על ידי צדדים שלישיים, לרבות בכל מקרה של הפרה כלשהי של זכויות קניין רוחני.  

8.2 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, כל משתתף וכל משתמש באתר המבצע מתחייב בזאת כי הוא/היא לא יכלול בתמונה כל תוכן לא חוקי או לא מוסרי, או תכנים אשר סותרים את תקנת הציבור או את התקנון של מבצע זה, לרבות, בין השאר, תכנים שהם בגדר לשון הרע, תכנים פוגעניים או תכנים שהם בגדר חומר שנאה, תכנים אשר מפירים זכויות קניין רוחני (לרבות זכויות יוצרים) או כל זכויות של צדדים שלישיים, כל תכנים אשר מפירים את פרטיותו של אדם אחר, כל תוכן אשר מכיל תכנים פורנוגרפיים או תכנים למבוגרים, תכנים שמכילים ניצול מיני של ילדים, פגיעה בבעלי חיים, תכנים אשר תוקפים או מבזים קבוצה על בסיס דת, מוצא אתני, לקות, מגדר, גיל או נטייה מינית, תכנים שהם בגדר הטעייה, תרמית, תועבה, תכנים שהם בגדר טעם רע, או כל תוכן אשר פוגע במוניטין של המותג “Reporty” ו/או בשמן הטוב של החברות הנ”ל ו/או תכנים הכוללים פרסומות סמויות או מסרים סמויים. החברה תהיה זכאית, על פי שיקול הדעת המוחלט והבלבדי שלה, למנוע מכל משתתף אשר כלל תוכן אסור כמפורט לעיל מלהשתתף במבצע ו/או להסיר תוכן מאתר המבצע ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה לעניין זה.  

8.3 תלונות או דיווחים על כל תוכן אשר סותר את האמור לעיל אפשר לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: contact@carbyne911.com והחברה תעשה את מיטב המאמצים על מנת לטפל בתלונה או דיווח כאמור לעיל בהקדם האפשרי.

8.4 המשתתף מסכים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או שיבושים באתר המבצע ו/או שיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד.

8.5 החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הסביר של החברה והוראות התקנון המעודכן תחייבנה את המשתתפים במבצע החל ממועד פרסום התקנון באתר המבצע.

8.6 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון מבצע זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת (לרבות באתר המבצע), יגברו הוראות תקנון מבצע זה.

8.7 ההשתתפות בכל שלב של המבצע היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה ו/או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או שייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של המבצע ו/או בקשר לפרס.


ריפורטי מאחלת הצלחה לכל המשתתפים.

 

Request a Demo